En viktig delseger för skolorna

Kommunledningen backade under torsdagens möte med Kultur och Utbildningsnämnden från förslaget om att lägga ned flertalet skolor i kommunen.

Det är ett pinsamt nederlag för kommunledningen och en viktig delseger för föräldrar och barn som kämpat mot planerna. Men det är viktigt att lägga märke till vad beslutet faktiskt är. De enda skolor som man nu säger sig inte vilja lägga ned är Övre Soppero och Svappavaara. De övriga skolornas framtid är fortfarande osäker och ska beslutas vid ett senare tillfälle.

Besluten som fattades var:

  • Att Övre Soppero skola blir kvar med F-6
  • Att Svappavaara skola blir kvar med F-6
  • Att beslut om Svappavaara skola 7-9 avgörs om man kan rekrytera lärare dit inom 2 veckor
  • Att möjligheterna till fjärrundervisning ska utredas
  • Att kostnader och former för skolskjutsar ska undersökas, inklusive möjligheten att kommunen kör skolbussar i egen regi
  • Att ta fram en plan för organisering av fritidsverksamheten i Övre Soppero
  • Att ta fram en ny rekryteringsplan
  • Att nuvarande skolorganisationen forsätter att gälla för det kommande läsåret och att skolstruktur 2.0 utreds vidare.

Skolorna i Kiruna dras sedan en tid med ett stora underskott och risken är stor att förslaget kommer att komma igen, i en lite omarbetad form. Och då hoppas antagligen kommunledningen på att motståndet ska vara mindre eftersom man nu har gett Svappavaara och Övre Soppero en tilfällig respit och därmed kanske lugnat de boende i de byarna.

Men om det är något som man kan lära sig av de många försök som gjorts från kommunledningens sida att lägga ned Svappavaara skola, så är det att det inte finns några garantier bara för att ett nedläggningsförslag slopas. Det tar bara något år så kommer det igen, och så tröttar man ut motståndet. Risken är stor för att man nu dessutom försöker splittra motståndet genom att ta skolorna en åt gången. Det är därför som det behövs permanenta organisationer som bevakar vad som händer med skolorna och är beredda att samordna motståndet mot skolnedläggningar mellan de olika skolorna.

Öppet medlemsmöte 6 maj

Onsdag 6 maj klockan 18 är det öppet medlemsmöte på lokalen Adolf Hedinsvägen 35 om kommunens förslag till en ny skolstruktur.

Kommunens tjänstemän har lagt fram en lång utredning och de lägger flera olika alternativförslag, men det som verkar ha mest stöd är att redan 2015 börja dra ned årsklasser i ett antal skolor på landsbygden och till 2025 helt ha avvecklat flera skolor i kommunen.

Till mötet har vi bjudit in representanter från byaföreningarna (Jukkas, Övre Soppero och Svappavaara). Men vi kommer att försöka få dit representanter från andra områden också.

Väl mött!

Knegarkampanjen på Svappavaaradagen

I lördags sparkade valrörelsen igång för Knegarkampanjen med Svappavaaradagen.Knegarkampanjen på Svappavaaradagen

Vi deltog med ett välbesökt bord och diskuterade bostadsbristen, gruvetableringar och behovet av upprustning i Svappavaara och kringliggande byar.

Knegarkampanjen har en klar och tydlig linje i frågan att byarna inte ska missgynnas jämfört med staden, lika mycket ska satsas per innevånare när det gäller t.ex. kultur och fritid i byarna. Grundläggande samhällsservice ska garanteras även om det är dyrare än i staden, t.ex. skola.

Men för Svappavaaras del så behövs mycket mer. Europas största järnmalmssatsning pågår i området, och 500 personer kommer att nyanställas i en by där det redan saknas bostäder. Därför kräver Knegarkampanjen att vinsterna från Mertainen, Leveäniemi och Gruvberget används till att bygga bostäder och rusta upp byarna i området så att det byggs bostäder och samhällsservice så att det finns en möjlighet för de nya gruvarbetarna att bosätta sig.

Järnväg till Kaunisvaara begravd i hemlig grupp?

90-tonnare kommer att trafikera byarna dygnet runt i åratal

Publicerad i NSD 11 juni:

I januari nästa år börjar malmtransporterna från Kaunisvaara till Svappavara. Vittangi och Masugnsbyn kommer att utsättas för lastbilstrafik i 90-tonsklassen dygnet runt.

På senaste mötet med Kommunstyrelsen i Kiruna besvarade kommunledningen frågor om vad de gör för att få till stånd en järnväg istället. Svaret var att de framfört behovet av en järnväg i remissvar och i Malmfältsgruppen.

Malmfältsgruppen är en sammanträdesklubb mellan regeringen, LKAB, länsstyrelsen, statliga myndigheter plus kommunerna i Gällivare och Kiruna. Den ska följa och effektivisera arbetet med samhällsomvandlingarna som följer av gruvdriften. Den har funnits i sju år. Alliansregeringens näringsminister Annie Lööf (c) är ordförande.

Det finns inga synliga resultat av Malmfältsgruppens möten, tvärtom, och man kan inte ens få reda på hur förtroendevalda politiker agerar där. Mötena protokollförs inte. Vi kan alltså inte få veta hur kommunen har tagit upp frågan om järnvägen eller vilken kraft man satt bakom orden. På Trafikverket berättar man att det inte finns något tryck vare sig från kommunerna eller från staten för att bygga järnvägen.

Risken är uppenbar att de boende utmed E45 och väg 395 får leva med lastbilstrafiken medan de ansvarig sitter i hemliga möten. Det som behövs är istället en kraftfull opposition från arbetarrörelsen för en investeringsplan för hela Malmfälten.

Annika Blomberg, insynspolitiker för Knegarkampanjen, Kiruna Kommunstyrelse