LKAB ska inte smita från ansvaret

Knegarkampanjen var inte med när partierna i fullmäktige skrev sitt brev till näringsdepartementet som publicerades i flera medier idag. Men våra krav på LKAB är inte mindre.

Vi tycker det är bra att fullmäktige försöker säga ifrån. Vi tycker också att LKAB är arrogant när de påstår att de redan ersatt den rivna järnvägsstationen. Det finns ingen som har missat att detta är en tillfällig station på fel sidan av staden.

Det här är det senaste utspelet i en lång rad från LKAB:s sida som handlar om att förhala och smita från ansvar.

Samtidigt väntar vi sedan tio år på att kommunledningen ska våga gå i öppen konflikt med LKAB:s ägare, det vill säga regeringen, som ger bolaget direktiv och tar hand om vinsten. På sikt är det Malmfältens överlevnad som står på spel, inte bara en järnvägsstation.

Kommunfullmäktige 23 februari

Knegarkampanjens Tommy Hjertberg hade mycket att göra på veckans kommunfullmäktigemöte 23 februari. För det första så var det frågan om att börja förhandla med ett antal byggfirmor och fastighetsbolag om markanvisningar i nya centrum. Bolagen, dvs PEAB, Skanska, NCC, KBAB, LKAB plus någon till, hade lämnat in anbud med skisserade bostadskvarter, hotell, butikslokaler etc. Knegarkampanjen hade redan tidigare föreslagit att kommunen skulle kräva garantier i anbuden för rimliga hyresnivåer men blivit nedröstad. Och mycket riktigt, i anbuden fanns det mest bostadsrätter och kommersiella lokaler inritat. Det var bara KBAB som hade planerade hyreslägenheter i sitt anbud men utan garantier för att nuvarande Kirunabor som tvingas flytta dit ska hållas skadeslösa.

Tommy Hjertberg kritiserade Vänsterpartiet i kommunledningen för att inte ens leva upp till den bostadspolitik som man propagerar för på sin egen nationella hemsida. Där säger man nämligen att man vill prioritera hyreslägenheter i alla nybyggnadsprojekt och att boende som tvingas till högre kostnader vid ombyggnader ska få stort inflytande över renoveringar o dyl.

KF 23 feb

Tommy Hjertberg i talarstolen angående markanvisningar i Nya Kiruna

Tommy Hjertberg ville först att fullmäktige skulle avslå hela ärendet eftersom det inte fanns något skydd för hyresgästerna. När detta avslogs så föreslog han att Hyresgästföreningen och berörda bostadsrättsföreningar ska få vara med vid förhandlingarna med bygg- och fastighetsbolagen. Detta hånades av Vänsterpartiets Niklas Sirén som är vice kommunalråd, trots att det är exakt vad Vänsterpartiet säger sig stå för på sin nationella hemsida. Han påstod att det vore olagligt att ställa krav på byggherrarna och ta in berörda föreningar i förhandlingarna fast det är helt i linje med vad hans eget parti påstår att de vill och kräver. Vanliga knegare ska nog inte fästa så stor vikt vid vad Vänsterpartiet skriver och säger i fortsättningen utan vid vad de gör. Även detta förslag avslogs alltså.

På mötet avhandlades också två motioner från Knegarkampanjen, en om kommunal svenskundervisning för asylsökande och en om förbättrad busstrafik. Kommunledningen (s, v, fi, m, sl) avslog båda förslagen.

Saken är den att väldigt många asylsökande i Kiruna – som vill och skulle kunna arbeta inom kommunen som har personalbrist – idag går sysslolösa eftersom de inte får någon svenskundervisning sedan Migrationsverket slutade bedriva detta. Det skulle vara en win-win-lösning för alla om kommunen kunde bereda dem som vill ut på arbetsmarknaden svenskundervisning och det skulle även vara en konkret åtgärd för att överbrygga den klyfta som finns idag mellan permanent boende och asylsökande. Men det gick såpass långt i debatten att Vänsterpartiets Niklas Sirén påstod att det skulle vare ett dåligt ”incitament” för hela asylprocessen om kommunen löste språkfrågan för några asylsökande i Kiruna. Tommy Hjertbergs omdöme om detta var att kommunledningen är kallhamrade byråkrater.

Angående busstrafiken så var det andra gången som Tommy Hjertberg föreslog en utvidgad busstidtabell för att passa skiftarbetare bättre och med trafik helgkvällar/nätter när folk behöver kunna ta sig hem från krogar och restauranger. Behovet är väldigt påtagligt framförallt för kvinnor och ungdomar men än en gång var svaret att ”vi ser över frågan”. Vänsterpartiet anklagade Tommy Hjertberg för att vilja ta åt sig äran av de förändringar som kommunledningen planerar till nästa avtalsperiod som börjar till sommaren.

Ibland undrar man om de får logiken att gå ihop inför sig själva eller om det bara handlar om att dölja det egna ansvaret för att de uppenbara behoven inte blir tillgodosedda, år efter år. Förra gången som Knegarkampanjen föreslog busstrafik för skiftgående och på helgkvällar så avslogs den med samma motivering, så det är nog tveksamt om kommunledningen kommer att leva upp till sina löften den här gången heller.

Rapport från kommunfullmäktige

Det starkaste intrycket från måndagens kommunfullmäktige var manifestationen till stöd för Emanuel som hotas av deportering. På Knegarkampanjens begäran så lästes stöduttalandet upp i kommunfullmäktige.

Knegarkampanjen ställde två motioner till kommunfullmäktige:

  • Inför kommunal svenskundervisning för asylsökande (Läs den som pdf eller word)
  • Förbättra busstrafiken (Läs den som pdf eller word)

Motionen om busstrafiken handlar om att det borde gå bussar på sena helgkvällar och att tidtabellen ska anpassas så att skiftgående kan åka buss till och från arbetet.

Motionen om svenskundervisning handlar om att kommunen borde se till så att de som är asylsökande i Kiruna får möjlighet att studera svenska redan från första början när de kommer hit. Som det är nu får man rätt till svenskundervisning först när man fått uppehållstillstånd.

Kommunen har brist på arbetskraft och många asylsökande går utan jobb på grund av att de inte kan svenska. Svenskundervisning hade underlättat båda dessa problem.

Fördjupade översiktsplanen

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna stad. Det är ett dokument som anger en översiktlig inriktning för hur staden ska byggas. Det var en ganska självklar fråga eftersom kommunfullmäktige redan beslutat att flytta centrum mot Tuollavaara och de ändringar som gjorts bara är en anpassning till detta, och därför röstade vi för förslaget.

Men som vanligt i valtider så kom debatten att handla om allt annat än sakfrågan. Samma dåliga argument som malts fram och tillbaka i fyra år upprepades och Centern tävlade med kommunledningen om att vara mest hård i sin kritik mot staten.

Sanningen är att detta bara är hyckleri. Staten struntar i Kirunas fördjupade översiktsplan och Sehlbergs eget parti har suttit i regeringen i åtta år utan att göra något. Centern bluffar om sitt eget ansvar och vill skjuta frågan om stadsflytten på framtiden, men vi kräver att staten agerar nu och fonderar medel för att finansiera både en återuppbyggnad och en upprustning av Kiruna.

Kirunaborna och stadsflytten använd(s) inför EU-valet.

Det pågår EU-valrörelse och minst ett följe från Bryssel har redan passerat Kiruna. Först ut var sossarna.

Det var häromveckan som ledaren för de svenska EU-sossarna Marita Ulvskog plötsligt lanserade sig själv i media som Kiruna-bo. Hon hade, hette det, gift sig i stadshuset och fött barn på nedlagda BB och jobbat på NSD. Fast detta utspelade sig visst bara under två år en gång på 70-talet.

Vad som var på gång visade sig vara en valturné – ReLaunching Europe – som sossarna i EU-parlamentet genomför. Marita Ulvskog hade bokat stadshuset den 27 mars där röda mattan rullades ut och höjdare från alla hörn flögs in för att sitta i strålkastarljuset, direktsänt på webben, och sprida floskler om stadsflytten och ”Kirunabornas själ”.

Syftet med mötet var helt uppenbart att dels sprida glans över EU-byråkrater och sossar, dels bryta ned den kritik som finns mot kommunledningens flathet mot LKAB och regeringen och även dölja att det inte finns några partier, inte heller socialdemokraterna, som strider för det som måste fram, det vill säga en finansierad investeringsplan för nya Kiruna så att Kirunaborna går skadeslösa när gruvan utvidgas.

IMG_0920

Ingela Lekfalk, (s) Norrbottens Läns Landsting, Jan Thelin, Gruvtolvan, Jörgen Diehl, kommunfullmäktige i Köln, Eva Ekelund, exploateringschef i Kiruna Kommun, Anders Lundgren, utvecklingschef LKAB

På podiet hade alla samlats – sossar från landstinget, chefer på kommunkontoret, chefer från LKAB och även Gruvtolvans ordförande Jan Thelin. Man skickade runt mikrofonen och funderade fram och tillbaka på hur ”Kirunabornas själ” skulle kunna bevaras, på detta möte som var ett enda stort reklamjippo för sossarna, Kiruna kommunledning och LKAB.

Mötet hade annonserats i dagspressen och Gruvtolvan hade affischerat på LKABs industriområde – trots att de själva veckan innan varit med om att stoppa all politisk affischering och materialspridning på industriområdet – under rubriken ”Ställ upp!”. Men resultatet blev magert. Det var fler influgna experter, politikerproffs och funktionärer på plats än åhörare. Åhörarna å sin sida inskränkte sig till media, politiker från andra partier och den lokala sosseföreningens egna medlemmar.

Trots den tjusiga inramningen och alla pengar som pumpas in i sådana här arrangemang så är det en dödsdans vi ser. Socialdemokraterna bevisar gång på gång att man har evakuerat sig själv från vanliga människors vardagsmiljöer. Sådana här möten om stadsflytten är helt verkningslösa och gör bara att man ser ännu sämre hur det verkligen står till med den. Istället behöver facken och andra intresseorganisationer bryta sig loss från makthavarnas reklam-jippon och organisera upp sina egna medlemmar kring deras konkreta behov.

/ Annika Blomberg

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Knegarkampanjens ledamot i Kiruna kommunfullmäktige Tommy Hjertberg agerade i en rad frågor på det senaste sammanträdet 23 september.

För det första så behandlades en redovisning av de kommunanställdas sjukfrånvaro och arbetstid som visar att både sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökar. Tommy Hjertberg kritiserade rapporten eftersom den inte visar inom vilka yrkeskategorier problemen finns eftersom chefer, tjänstemän och arbetare är ihopklumpade i statistiken, men föreslog bland annat, att man ska titta över schemaläggningen och undersöka möjligheten till ledigveckor. Det skulle kunna göra kommunala jobb intressantare för många och det skulle bli lättare att rekrytera, minska övertiden och säkert pressa ned sjukfrånvaron.

Sen så diskuterades en policy för folkhälsoarbetet som var minst sagt fluffig utan konkreta förslag. Där ville Tommy Hjertberg se en satsning på en bred folkhälsoinventering tillsammans med företagshälsovården både inom kommun, landsting och företagen som kan leda fram till konkreta satsningar på friskvård som gratis gruppträning, rökavvänjning, hjälp att minska alkoholen och kostråd med mera.

När det gäller stadsomvandlingen så bestämde man att kommunen får frångå översiktsplanen på industriområdet i Toullavaara för att kunna sätta igång stadshusbygget där. Arktitekttävlingen om nya stadshuset slutbehandlades och fullmäktige sa ja till det vinnande förslaget ”Kristallen”.

Även Knegarkampanjen röstade ja till ”Kristallen”, trots att vi hela tiden velat ha en annan tågordning där bostäder och anläggningar för idrott och kultur prioriteras framför kommunala monument för politikerna och spekulationsobjekt för bankerna. I den rådande situationen, där kommunen lagt fast sina prioriteringar att bygga stadshus tillsammans med LKAB först, tog vi ställning till vad vi tyckte om själva huset. ”Kristallen” är ett projekt som kommer att inrymma både samlingslokaler för allmänheten, förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ett konstmuseum. Det kommer dessutom, enligt arkitekterna, att kunna stå klart 2016 eftersom material och byggteknik är standard.

Både när det gäller beslutet om översiktsplanen och stadshuset så valde Centerpartiet, med Gunnar Selberg i spetsen, att i det oändliga debattera formalia och beslutsgångar utan att kunna presentera ett enda alternativt förslag som snabbar upp stadsomvandlingen eller leder till social upprustning. Tvärtom så ville de att beslutet om översiktsplan skulle tas om med påföljd att hela processen skulle förhalas ytterligare.

Dessutom så tjatade de om att kommunen borde ge KBAB direktiv om att bygga bostäder i Nya Kiruna trots att det är det egna Centerpartiet i regeringsställning som omöjliggjort för kommunerna att ge sådana direktiv till sina bostadsbolag. Enligt Alliansen så ska kommunala bostadsbolag drivas ”konkurrensneutralt” och inte störa de privata.

Knegarkampanjen tycker att lagen måste ändras, regeringen bytas ut och att en investeringsfond eller statliga garantier ställs upp för kommunalt bostadsbyggande i Nya Kiruna. Det tycker inte Centerpartiet. Centerpartiet säger en sak i regeringsställning och en helt annan sak i talarstolen i Kiruna Kommunfullmäktige, bara för att röstmaximera på båda ställena. Selberg vill ta över ordförandeposten i kommunen och skyddar samtidigt sin partiledare Annie Lööf, trots att politiken inte går ihop. Detta är ansvarlöst och populistiskt och handlar bara om partiegoism. Kirunaborna får sitta emellan som vanligt när politikerna får styra utan insyn och kontroll mellan valen.

Centerpartiet visade också upp sin knegarfientliga inställning när Tekniska Verkens årsredovisning behandlades. Att personalen där har låg sjukfrånvaro trodde Gunnar Selberg berodde på att de var överbemannade och hade lite att göra på jobbet. Stötande, sa Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjen stödde Miljöpartiets motion om att stoppa militärövningar i Lapplandsfjällen och kritiserade Vänsterpartiet som sa nej till motionen eftersom de gärna ser FN-ledda militärövningar i Lapplandsfjällen – trots att FN precis som NATO bedriver imperialistisk stormaktspolitik – och inte har snällare stridsflygplan än någon annan.

Varför Situation Kiruna?

Erika Bengtsson fångade upp Annika Blomberg, insynspolitiker, för att ställa frågor om Knegarkampanjens inställning till Situation Kiruna.

Annika-Blomberg2

Ni är aktiva inom Situation Kiruna?

AB: Ja, absolut! Vi är aktiva i förenings- och arbetslivet i Kiruna och det har för oss varit helt självklart att både engagera oss och ställa upp och ta ansvar. Situation Kiruna tar ju strid för Kiruna som en levande hemort, på vanliga maktlösa låginkomsttagares egna villkor. I och med att, framförallt, Gruvtolvan satsat tid och resurser har Situation Kiruna kunnat växa ut till en förenande arbetar- och folkrörelse. Många olika, och kritiska, frågor om stadsflytten har lyfts fram och fler kommer. Nu har ett drygt tiotal intresseorganisationer och -grupper mfl anslutit sig till plattformen.

Har ni från Knegarkampanjen någon särskild fråga som ni trycker på inom Situation Kiruna?

AB: I allt vi gör så driver vi att arbetande människors intresseorganisationer, i vardagsmiljöerna, ska få makt och inflytande. När vi ställde upp i valet 2010, var några motiv att inspirera till en levande arbetarrörelse, att samla arbetarrörelsens alla grenar till att fälla Alliansregeringen, att inkalla ett storrådslag mot borgerlig politik och få med intresseorganisationerna med beslutande kraft i Kirunas arbetarkommun. Vi ville ge knegarna en röst i politiken i allmänhet och i stadsflytten i synnerhet. Situation Kiruna kan vara på väg åt det hållet nu efter konferensen den 8:e december. Det vore väldigt bra.

Ett särskilt starkt motiv för att ställa upp en lokal arbetaroppositionell kandidatur i Kiruna var dessutom att Alliansregeringen och LKAB paralyserat kommunfullmäktiges politiska majoritet: det fanns inte – och finns fortfarande inte – några tydliga besked om resurserna för att flytta staden och lägga grunden för ett framtida Kiruna i välstånd.

Menar ni att Kiruna kommun inte kunnat göra något i väntan på klara besked?

AB: Den aktivitet som dragits igång genom Situation Kiruna, med arbetskonferenser och Forum, överläggningar med intressegrupper och sk workshops om särskilda delfrågor, har gått ut på att få upp behoven på bordet. Det hade kommunen kunnat sätta igång för 6 eller t o m 8 år sedan, då stadsflytten började framträda som den ödesfråga den ju är, för alla som vill bo och jobba i Kiruna. Dessutom skulle de för länge sedan ha kunnat ställa LKAB och regeringen till svars på ett sätt som Situation Kiruna driver på för med namninsamlingen som är på väg.

Du är också aktiv i Tjejer för Nya Kiruna?

AB: Ja, det är jättespännande. Det har ju visat sig vara nödvändigt att Kirunas kvinnor organiserar sig självständigt för att frågorna om standarden inom samhällsservicen och om arbetstillfällen utanför gruvan, ska komma upp på dagordningen överhuvudtaget. Det gäller även inom Situation Kiruna. Vi har både satt kraft bakom kraven på eget bostadsbyggande i kommunen, på sjukvården tillbaka till Kiruna och på mer personal i förskolorna.

Vad händer nu? Kommer Knegarkampanjen gå med i Situation Kiruna som organisation?

AB: 8:e december beslutades att den närmaste uppgiften är att inventera behoven ännu mer och samla alla anhängare till Situation Kirunas första kravuppställning genom en namninsamling som ska ställas till alla med makt och ansvar för Nya Kiruna; LKAB, regeringen, kommunen och landstinget. Ur det ska ett uppföljande öppet stormöte ytterligare jobba med kraven. På det mötet borde man också diskutera vad man ska göra för att efter det genomdriva ett sådant handlingsprogram.

Knegarkampanjen har flera medlemmar aktiva inom Situation Kiruna. Samma sak gäller för andra partier inom arbetarrörelsen men i dagsläget är inte Situation Kiruna öppet för politiskt partier och det är väl inget problem. Vi ser ingen fördel med att som politisk organisation ställa upp som stödorganisation, innan även SAP och V släpper sargen och gör det. Sen kan man ju tycka att även LO-facken, Metall 1an, Hyresgästföreningen regionalt mfl också skulle göra det.

Vad Knegarkampanjen kan göra från vår sida är att tillföra mått och steg som hjälper till att bygga en bred, förenad och beslutsam kraft. Tills vidare byggs den här rörelsen av aktiva individer, med olika partitillhörighet och/eller människor som känner sig obundna partipolitiskt.