En viktig delseger för skolorna

Kommunledningen backade under torsdagens möte med Kultur och Utbildningsnämnden från förslaget om att lägga ned flertalet skolor i kommunen.

Det är ett pinsamt nederlag för kommunledningen och en viktig delseger för föräldrar och barn som kämpat mot planerna. Men det är viktigt att lägga märke till vad beslutet faktiskt är. De enda skolor som man nu säger sig inte vilja lägga ned är Övre Soppero och Svappavaara. De övriga skolornas framtid är fortfarande osäker och ska beslutas vid ett senare tillfälle.

Besluten som fattades var:

 • Att Övre Soppero skola blir kvar med F-6
 • Att Svappavaara skola blir kvar med F-6
 • Att beslut om Svappavaara skola 7-9 avgörs om man kan rekrytera lärare dit inom 2 veckor
 • Att möjligheterna till fjärrundervisning ska utredas
 • Att kostnader och former för skolskjutsar ska undersökas, inklusive möjligheten att kommunen kör skolbussar i egen regi
 • Att ta fram en plan för organisering av fritidsverksamheten i Övre Soppero
 • Att ta fram en ny rekryteringsplan
 • Att nuvarande skolorganisationen forsätter att gälla för det kommande läsåret och att skolstruktur 2.0 utreds vidare.

Skolorna i Kiruna dras sedan en tid med ett stora underskott och risken är stor att förslaget kommer att komma igen, i en lite omarbetad form. Och då hoppas antagligen kommunledningen på att motståndet ska vara mindre eftersom man nu har gett Svappavaara och Övre Soppero en tilfällig respit och därmed kanske lugnat de boende i de byarna.

Men om det är något som man kan lära sig av de många försök som gjorts från kommunledningens sida att lägga ned Svappavaara skola, så är det att det inte finns några garantier bara för att ett nedläggningsförslag slopas. Det tar bara något år så kommer det igen, och så tröttar man ut motståndet. Risken är stor för att man nu dessutom försöker splittra motståndet genom att ta skolorna en åt gången. Det är därför som det behövs permanenta organisationer som bevakar vad som händer med skolorna och är beredda att samordna motståndet mot skolnedläggningar mellan de olika skolorna.

Maktspråk i kommunstyrelsen

Måndag 18 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Två av Knegarkampanjen Kirunas motioner var upp för behandling – vårt förslag om en inventering av befolkningshälsan, och vårt förslag om en motorungdomsgård.

Det blev avslag på båda men vi får en ny chans när de tas de upp av kommunfullmäktige 1 juni. Motionen om att inventera befolkningshälsan har tagit fyra år (!) för kommunledningen att bereda (den skrevs i juni 2011). Har vi väntat så länge är två veckor inte mycket, och vi anser den fortfarande vara giltig.

Vi vill att kommunen påbörjar en kartläggning för se hur den intensiva gruvbrytningen och nedrustningen av framför allt sjukhuset påverkar invånarnas hälsa. Huvudmetoden vore enkäter med hjälp av föreningslivet, men också att anlita sjuksköterskor och allmänläkare för undersökningar.

Motionen om en motorungdomsgård skrevs tillsammans med gymnasieelever i höstas. De saknar ställen att samlas på och meka med sina epa-traktorer och mopeder, de hänvisas till allmänna platser och parkeringar där de jagas bort av polisen.

I stadsomvandlingen frigörs många lokaler som snabbt och billigt kan göras lämpliga för en motorungdomsgård. Niklas Sirén (v), kommunstyrelsens vice ordförande, menade dock att ungdomarna får söka sig till föreningslivet istället.

Vi ställde oss också kritiska till att kommunledningen vill ersätta dagens medborgarförslag med något de kallar Kommunkontakten. Kortfattat innebär det att invånare som ställer förslag får ett snabbare svar än idag, men förlorar samtidigt rätten att få förslagen behandlade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslagen ska istället gallras av en liten krets ledande politiker.

Vi försvarar inte modellen med medborgarförslag. Endast 24 av 155 medborgarförslag har antagits av fullmäktige sedan 2004 och de ger kommuninvånarna otroligt lite att säga till om. Men med Kommunkontakten finns en uppenbar risk för ännu mer toppstyre.

Varför tar inte kommunledningen vara på bra idéer? Precis som med medborgarförslagen antas få motioner som oppositionen ställer, trots att de ofta rör praktiska lösningar på vardagsproblem. Det är maktspråk att säga nej bara för att man kan. Det är samma språk som arbetsköpare använder när de vill framstå som fullkomliga och undertrycka aktiviteter som hotar att växa ut till utmaningar.

Det följer talesättet ”ge dem ett finger så tar de hela handen”. Men sådan arrogans straffar sig – det leder till att knegarkampanjer och liknande oberoende politiska föreningar bildas. I själva verket signalerar det svaghet, för arbetsköparna och partierna är generaler utan trupper. De kommer att ge efter för målmedvetna mobiliseringar så snart dessa organiseras arbetardemokratiskt. Organisering gör att kritiska arbetarkollektiv, föräldraföreningar och liknande kan driva sina krav i med- och motgång, och så bildas en maktfaktor starkare än ”generalerna”.

I slutet på mötet diskuterades den planerade skolreformen och det ledde till viss dramatik. Oppositionspartierna föreslog att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska avgöra frågan, vilket hade blockerat kultur- och utbildningsnämnden som träffas 21 maj.

Omröstningen blev jämn men kommunledningen vann med siffrorna 8-7. Feministiskt initiativ, som sitter i kommunledningen, lämnade mötet så att socialdemokraternas Ann-Kristin Nilsson kunde kliva in som ordinarie ledamot och ”rösta rätt”, alltså säkra makten att genomföra skolreformen och dess planerade skolnedläggningar i nämnden.

Det kan bli ett intressant kommunfullmäktige 1 juni…

Jukkasrådets skrivelse mot Skolstruktur 2.0

Knegarkampanjen Kiruna publicerar nedan den skrivelse som Jukkasrådet (föräldraföreningen på Jukkasjärvi skola) har gjort till kultur- och utbildningsnämnden angående hotet mot skolor både på landsbygden och i staden.

Skrivelsen är frukten av ett noggrant arbete och visar grundläggande brister i den utredning som ligger till grund för det så kallade Skolstruktur 2.0.

Samtidigt som skrivelsen togs fram har 1700 namnunderskrifter samlats in som kräver att avvecklingen av Jukkasjärvi skola stoppas.

Ur skrivelsens slutsatser:

 • Rapporten innehåller alldeles för mycket brister för att man ska kunna ta ett rättvist beslut för våra barn och lärare

 • Barnperspektivet saknas helt, vilket inte borde vara möjligt i en rapport som handlar om just barnen

 • Det rekommenderade förslaget innehåller inget belägg för att det skulle vara det bästa för barnen alternativt lösa problemet med lärarbristen

 • Förslaget kommer inte att leda till en likvärdig skola för våra barn per automatik. Fler aspekter behöver beaktas och begrundas innan man kan dra slutsats om att det skulle leda till ökad likvärdighet för barnen.

 • Förslaget går emot den forskning som finns och den väg vår nuvarande regering vill ta. Åtminstone pekar allt mot att det går emot eftersom ingen tydlig redogörelse finns för hur detta rent praktiskt skulle komma att fungera.

 • Rekryteringsplan saknas vilken borde vara ett givet dokument när problemet till störst del handlar om brist på resurser.

 • Man föreslår en ”långsam” nedläggning av en skola i ett samhälle som är under utveckling och expansion. Sett ur ett samhälleligt och samhällsekonomiskt perspektiv är det rent förkastligt.”

Knegarkampanjen Kiruna har kritiserat tjänstemännens förslag och den forcerade hantering som kultur- och utbildningsnämndens ordförande Roger Suup (s) valt. Vi stödjer bya- och föräldraföreningarna som har organiserat sig för att stoppa Skolstruktur 2.0.

Här kan du läsa Jukkasrådets skrivelse Skolstruktur-2.0-Skrivelse-från-föräldrar-i-Jukkasjärvi-150511, och här hittar du deras bloggsida.

Nej till skolreformen – organisera aktiviteten!

100-150 personer samlades idag på Kupoltorget i Kiruna för att demonstrera mot förslaget på en skolreform för kommunen, som på kort sikt innebär färre årsklasser i flera skolor och på lång sikt koncentrering av eleverna till tre skolor i staden och bara ett fåtal på landsbygden.

De som har utmärkt sig i organisation och initiativförmåga hittills är föräldragrupperna i byarna Övre Soppero, Svappavaara och Jukkasjärvi – som alla riskerar att stå utan skolor inom några år. Men även kirunaborna har visat skärpa på de informationsmöten som tjänstemän och ansvariga politiker har hållit.

11198933_10152722512036459_43442104_nUtredningen bakom den så kallade Skolstruktur 2.0 har visat stora brister. Trots det har Roger Suup, socialdemokratisk ordförande för kultur- och utbildningsnämnden, insisterat på att beslut ska fattas i nämnden istället för kommunstyrelse och kommunfullmäktige kanske så tidigt som 21 maj. Detta har Knegarkampanjen Kirunas förtroendevalda vänt sig emot, bland annat i en intervju i Norrländska Socialdemokraten 24 april där insynspolitikern Jari Söyrinki beskriver det som ”klassisk toppstyrning”.

Knegarkampanjen Kiruna stödjer föräldraföreningarna och förslaget att istället börja med en rekryteringsplan för lärare. Vi kommer att publicera den motrapport som Jukkasrådet inom kort offentliggör som i detalj kritiserar utredningen bakom Skolstruktur 11198424_10152722521586459_2069860978_n2.0. Men vi anser också att det krävs långsiktig organisering för att aktiviteten inte ska avta, vilket kommer att lämna byarna och eleverna försvarslösa mot nya angrepp.

Föräldra- och byaföreningarna har ett utmärkt tillfälle att organisera sig arbetardemokratiskt, samla upp medlemmarnas alla frågor (inte bara skolrelaterade), göra det fritt för medlemmarna att löpande välja och välja bort förtroendevalda samt knyta sig till Kirunas stora arbetarkollektiv.

Vi kommer inom kort att publicera en artikel om hur ett sådant arbete går till rent praktiskt. Men det vi vet från tidigare erfarenheter av att bygga politiska rörelser i Kiruna, är att de snabbt går vilse och passiviseras om de inte slår vakt om sitt oberoende från partier samt ökar sin egen organisationsgrad. Det har tidigare skol- och sjukhusstrider lärt oss.

Dagens demonstration var ett steg framåt men det mesta återstår. Så länge det inte finns organiserade motmakter är det en tidsfråga innan politiker och andra makthavare får sin vilja igenom ändå, och med den insikten jobbar Knegarkampanjen Kiruna framåt.

Öppet medlemsmöte 6 maj

Onsdag 6 maj klockan 18 är det öppet medlemsmöte på lokalen Adolf Hedinsvägen 35 om kommunens förslag till en ny skolstruktur.

Kommunens tjänstemän har lagt fram en lång utredning och de lägger flera olika alternativförslag, men det som verkar ha mest stöd är att redan 2015 börja dra ned årsklasser i ett antal skolor på landsbygden och till 2025 helt ha avvecklat flera skolor i kommunen.

Till mötet har vi bjudit in representanter från byaföreningarna (Jukkas, Övre Soppero och Svappavaara). Men vi kommer att försöka få dit representanter från andra områden också.

Väl mött!