Därför säger vi nej till Selbergs stockholmsresa

När Centerpartiet frågade alla partier i Kiruna om man ville följa med på en resa till Stockholm för att uppvakta regeringen efter valet svarade vi från Knegarkampanjen bestämt nej.

Många säger att vi i Kiruna måste stå enade. Men det som behövs mest av allt är handlingskraft, inte att man enas i handlingsförlamning.

Att uppvakta regeringen och andra myndigheter har gjorts oräkneliga gånger både när det gällt sjukhusnedläggningarna och stadsflytten. Det har ingen effekt, och att Selberg nu föreslår en till uppvaktningsresa är bara en fint för att skjuta upp frågan så att han slipper ta ansvar för att göra något innan valdagen.

Vi följer inte med Selbergs politikercirkus till Stockholm därför att vi inte tror att den kan uträtta något. Vi stannar kvar på hemmaplan och fortsätter att kampanja och bygga stöd för idén om en regional politisk strejk för sjukvården.

Tommy Hjertberg

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Knegarkampanjens ledamot i Kiruna kommunfullmäktige Tommy Hjertberg agerade i en rad frågor på det senaste sammanträdet 23 september.

För det första så behandlades en redovisning av de kommunanställdas sjukfrånvaro och arbetstid som visar att både sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökar. Tommy Hjertberg kritiserade rapporten eftersom den inte visar inom vilka yrkeskategorier problemen finns eftersom chefer, tjänstemän och arbetare är ihopklumpade i statistiken, men föreslog bland annat, att man ska titta över schemaläggningen och undersöka möjligheten till ledigveckor. Det skulle kunna göra kommunala jobb intressantare för många och det skulle bli lättare att rekrytera, minska övertiden och säkert pressa ned sjukfrånvaron.

Sen så diskuterades en policy för folkhälsoarbetet som var minst sagt fluffig utan konkreta förslag. Där ville Tommy Hjertberg se en satsning på en bred folkhälsoinventering tillsammans med företagshälsovården både inom kommun, landsting och företagen som kan leda fram till konkreta satsningar på friskvård som gratis gruppträning, rökavvänjning, hjälp att minska alkoholen och kostråd med mera.

När det gäller stadsomvandlingen så bestämde man att kommunen får frångå översiktsplanen på industriområdet i Toullavaara för att kunna sätta igång stadshusbygget där. Arktitekttävlingen om nya stadshuset slutbehandlades och fullmäktige sa ja till det vinnande förslaget ”Kristallen”.

Även Knegarkampanjen röstade ja till ”Kristallen”, trots att vi hela tiden velat ha en annan tågordning där bostäder och anläggningar för idrott och kultur prioriteras framför kommunala monument för politikerna och spekulationsobjekt för bankerna. I den rådande situationen, där kommunen lagt fast sina prioriteringar att bygga stadshus tillsammans med LKAB först, tog vi ställning till vad vi tyckte om själva huset. ”Kristallen” är ett projekt som kommer att inrymma både samlingslokaler för allmänheten, förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ett konstmuseum. Det kommer dessutom, enligt arkitekterna, att kunna stå klart 2016 eftersom material och byggteknik är standard.

Både när det gäller beslutet om översiktsplanen och stadshuset så valde Centerpartiet, med Gunnar Selberg i spetsen, att i det oändliga debattera formalia och beslutsgångar utan att kunna presentera ett enda alternativt förslag som snabbar upp stadsomvandlingen eller leder till social upprustning. Tvärtom så ville de att beslutet om översiktsplan skulle tas om med påföljd att hela processen skulle förhalas ytterligare.

Dessutom så tjatade de om att kommunen borde ge KBAB direktiv om att bygga bostäder i Nya Kiruna trots att det är det egna Centerpartiet i regeringsställning som omöjliggjort för kommunerna att ge sådana direktiv till sina bostadsbolag. Enligt Alliansen så ska kommunala bostadsbolag drivas ”konkurrensneutralt” och inte störa de privata.

Knegarkampanjen tycker att lagen måste ändras, regeringen bytas ut och att en investeringsfond eller statliga garantier ställs upp för kommunalt bostadsbyggande i Nya Kiruna. Det tycker inte Centerpartiet. Centerpartiet säger en sak i regeringsställning och en helt annan sak i talarstolen i Kiruna Kommunfullmäktige, bara för att röstmaximera på båda ställena. Selberg vill ta över ordförandeposten i kommunen och skyddar samtidigt sin partiledare Annie Lööf, trots att politiken inte går ihop. Detta är ansvarlöst och populistiskt och handlar bara om partiegoism. Kirunaborna får sitta emellan som vanligt när politikerna får styra utan insyn och kontroll mellan valen.

Centerpartiet visade också upp sin knegarfientliga inställning när Tekniska Verkens årsredovisning behandlades. Att personalen där har låg sjukfrånvaro trodde Gunnar Selberg berodde på att de var överbemannade och hade lite att göra på jobbet. Stötande, sa Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjen stödde Miljöpartiets motion om att stoppa militärövningar i Lapplandsfjällen och kritiserade Vänsterpartiet som sa nej till motionen eftersom de gärna ser FN-ledda militärövningar i Lapplandsfjällen – trots att FN precis som NATO bedriver imperialistisk stormaktspolitik – och inte har snällare stridsflygplan än någon annan.

Alliansen med ändan bar i Kiruna!

Den 5 september kom Allians-regeringen på blixtbesök till LKAB-gruvan och visade upp sin nakna ända inför Kirunaborna. Besöket var menat som ett reklam-jippo för höstbudgeten där man avsätter några miljarden för att ytterligare säkra vinstmaximeringen i gruvindustrin; forskningsanslag, förbättrad malmbana och vägförstärkning till Pajala. Järnvägen till Kaunisvaara däremot begravs, och statsministerns svar på den direkta frågan om vilket ansvar de var beredda att ta för stadsomvandlingen var mycket konkret; inget alls!

Kommentarerna var inte nådiga på arbetsplatser och vid köksbord; ”De skickar pengar till den enda verksamhet som inget behöver”, ”ett hån mot Kiruna-borna”, ”att subventionera den egna vinstdrivande verksamheten går tydligen bra men inte bostäder åt dem som drabbas”, ”de tror att de kan köpa våra röster med kaffe-pengar från de vinster som vi levererat till dem”, etc.

Samma dag publicerade ett av Allians-partierna, (c) i Kiruna, tre helsidor i Annonsbladet och inbjöd till möte dagen efter. Annonsen innehöll ett öppet brev från Gunnar Selberg (c) till samma statsminister som nyss avsagt sig allt ansvar, med en vädjan om nya ägardirektiv till LKAB att ersätta bostäder i Kiruna. Att situationen i Kiruna var känd hos hans egen partiledare Annie Lööf, regeringskollega med statsministern, när partiledarna befann sig i Kiruna förnekade Gunnar Selberg dock inte på mötet. Han berättade dessutom att han personligen träffar (c)-företrädare innan de träffas i den mystiska pampklubben ”Malmfältsgruppen”. Trots det så var budskapet till mötesdeltagarna samma kväll från Centerpartiet i Kiruna, att vi nu måste invänta ytterligare besked från Allians-regeringen.

Helsidesannonserna och mötet visade sig med andra ord bara vara svammel, försök att knipa lokala popularitetspoäng och dubbelspel. För detta begär Gunnar Selberg Kiruna-bornas förtroende i nästa val. Fram till dess väntar utspel och dubbelspel.

Alliansföreträdare i Kiruna Kommun, Hans Swedell (m) och Gunnar Selberg (c)

Moderaternas lokale man, Hans Swedell, valde en annan väg för att skydda sin partiledning och Allians-regeringen. Han tyckte att frågan om stadsflytten inte hörde hemma på regeringsbesöket i gruvan; ”Om man är hos tandläkaren tar man inte upp sin onda lilltå”, sa han till NSD och visade upp hela sitt förakt för de Kiruna-bor som inte kan köpa sig loss ur bostadsbristen.

Situationen börjar nu klarna kring ansvaret för den uteblivna stadsflytten; kommunledningen är handlingsförlamad, borgar-oppositionen i kommunen spelar antingen öppet eller dubbelt med Alliansen och med Kiruna-borna som insats, LKAB visar alltmer sitt rätta rovdrifts-ansikte, staten tvår sina händer och sopar igen spåren av sin ansvarslöshet med billiga reklam-jippon.

Det man kan sätta sitt hopp till nu är de tendenser som tyder på att föreningslivet börjar röra på sig. Det behövs om kraften ska kunna börja byggas som kan desarmera den sociala bomb som annars kommer att smälla i Kiruna, med barackboenden och socialt förfall.