LKAB köpte sig fria – nu är det upp till kommunen

Den 2 juni klubbades avtal nummer två mellan Kiruna Kommun och LKAB om stadsflytten. Avtalet innebär i korthet att stadskärnan och en rad kommunala verksamhetslokaler löses in, att ett nytt område i Kiruna centrum förbereds för att bli en buffertpark mellan gruvan och staden, och att nya stadskärnan kan börja byggas. Avtalet är värt 3,7 mdr kronor.

Debatten om avtalet drog ut sent på kvällen och den präglades av överdrifter och partipolitisk egoism inför valet i höst. Det var flera av de borgerliga oppositionspartierna som verkade se jordens undergång närma sig medan kommunledningen med stöd av Moderaterna såg himlen öppna sig.

Knegarkampanjens ledamot Tommy Hjertberg försökte hålla sig till Kirunabornas behov och rätt till bibehållen levnadsstandard och social upprustning av staden och servicen. Han riktade in sig på det faktum att det inte finns några garantier i avtalet för vare sig det ena eller andra och att LKAB friskrivit sig från sitt ansvar för att nya Kiruna byggs.

Tommy KF 140602

-Mitt huvudkrav var att få LKAB att i avtalet vara slutgarant för att stan byggs upp igen, säger Tommy Hjertberg. För att få igenom det försökte jag både få avtalet återremitterat och att få in ändringar i texten. Men ingetdera gick de med på. De skrämde med allt möjligt, t ex att LKAB skulle dra tillbaka en massa saker från avtalet. Men det är ju kommunen som sitter med trumf på hand. LKAB behöver marken och måste lösa in stan hur som helst. Att de friskriver sig från ansvaret för den nya staden och att avtalet sätter ett tak för kostnaderna är väldigt riskabelt. Fördyringar är regel på byggmarknaden och det finns hitintills inte några bindande beslut om nivån på standarden i den nya staden.

Det finns dock ingen anledning att göra som Miljöpartiet och till viss del även Centerpartiet, att utmåla avtalet som världens undergång där alla ska dö sotdöden i ett utarmat centrum med lungorna fulla med damm. Med avtalet på plats finns det bättre förutsättningar för att stadsflytten ska komma att fungera än det gjort på länge. Avtalet innebär mycket pengar och mer kommer det att bli när LKAB löser in KBABs hyresfastigheter i gruvstadspark 2 och fjärrvärmeledningarna. Det finns också planer på bibehållna hyresnivåer i allmännyttan och ett gemensamt energibolag med LKAB.

Problemet är att det är för mycket tro, en hel del fartblindhet när pengarna rullar in, och för lite faktiska garantier om att visioner och planer ska bli verklighet.

– Man måste verkligen fråga sig varför kommunledningen vägrar begära av LKAB att de ställer sig som slutgarant om nu avtalet är så idiotsäkert som de säger, menar Tommy Hjertberg. Om risken är så obefintlig som de hävdar borde det vara riskfritt för LKAB att göra det.

Återuppta förhandlingarna – det måste till standardgarantier!

På Kommunstyrelsens sammanträde 19 maj om GP2-avtalet begärde Knegarkampanjens insynspolitiker Annika Blomberg att få beräkningsunderlagen som ligger till grund för miljardavtalet med LKAB.

annika

-Jag fick inte ens svar på min begäran, vare sig ja eller nej eller reda på vad som hindrar att vi får ut det. Alla frågar sig om miljardavtalet är bra eller dåligt. Ingen kan greppa nivån. Vi vill kunna ta välgrundad ställning till avtalet. Varför vill de mörka hur de räknat? Hur ska Kirunaborna veta om vi fått rimligt betalt för 56 000m2 lokalhyra plus mark och infrastruktur när de bara bollar med klumpsummor?

Knegarkampanjen kräver nu att det inarbetas standardgarantier i avtalet om GP2. Som avtalet ser ut för närvarande så har LKAB friköpt sig från allt ansvar och det finns inga garantier i avtalet om att den boendestandard och den servicenivå som finns fastlagd i Utvecklingsplanen verkligen kommer att infrias.

Det är orimligt att GP2-avtalet sätter ett tak för standarden i nya Kiruna. Om priserna rakar i höjden eller om det blir andra fördyringar – om pengarna helt enkelt tar slut – så har Kiruna kommun lovat att inte begära mer pengar från LKAB.

Det finns inte heller några garantier för att det verkligen byggs. Om exploatörer drar sig ur vet man inte vad som händer.

Det måste det till en standardgaranti som säger att LKAB bygger om ingen annan bygger och att det sker enligt den standard som slagits fast i Utvecklingsplanen. LKAB måste vara slutgarant för att Kiruna återuppbyggs.

– På kommunstyrelsen klubbade man också första utdelningen från GP2-avtalet. Det är 700 miljoner som ska betalas ut för att starta upp handelsgatan och torget med mera. Men det finns inte någon specifikation om vart pengarna exakt ska gå. Vem är det t ex som ska få pengarna för handelsgatan och hur mycket?

Ska det vara omöjligt att göra en investeringsbudget för dessa 700 miljoner innan beslutet klubbas, så att Kirunaborna kan försäkra sig om att prioriteringarna och nivån blir rätt?

På mötet framförde Annika Blomberg att det behövs standardgarantier i avtalet men ingen i kommunledningen bemödade sig ens om att svara. Hela frågan om standard och vad man faktiskt har lovat Kirunaborna i Utvecklingsavtalet var sorgligt frånvarande på hela mötet.

– Förhandlingarna med LKAB måste återupptas. Kommunledningen och borgaroppositionen ignorerar behovet av standardgarantier i avtalet. Utvecklingsplan måste bli av, Kiruna behöver social upprustning och LKAB måste ta sitt ansvar hela vägen tills detta är klart och inte köpa sig fria. Det måste till ett tillägg i avtalet annars kan vi inte rösta ja till det här, avslutar Annika Blomberg.

Vad innebär miljardavtalet med LKAB?

Den 14 maj presenterade Kiruna Kommun och LKAB det andra avtalet om stadsflytten, det så kallade GP2-avtalet som omfattar nuvarande stadskärnan. Avtalets värde är satt till 3,74 mdr kronor men vad innebär det i verkligheten? Är det ett avtal som säkrar att Utvecklingsplanen för nya Kiruna blir av? Först till de konkreta överenskommelserna:

•LKAB köper brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbomsskolan, fd Biblioteket och busstationen, gamla brandstationen, Tusen Toner, Centralgården, Folkets Hus, Simhallen (motsvarande ca 56 000 m2) och KBABs kommersiella lokaler, dvs Gallerian, Kupolen och kringliggande fastigheter fram till Folkets Hus-parkeringen plus ledningar, belysning, vägar, grönområden.

•Köpet genomförs 2015. Efter det hyr kommunen av LKAB.

•Betalningen på 3,74 mdr ska betalas ut enligt ett fastställt schema årligen fram till 2020

•Det finns ingen värdering av de olika fastigheterna i avtalet utan bara klumpsummor så man kan inte veta hur de räknat.

•Kommunen och KBAB anser att man därigenom fått råd att bygga upp motsvarande funktioner och tillräckligt med butikslokaler i den nya stadskärnan så att hela centrumhandeln kan flytta dit.

•Enligt kommunledningen ska hyrorna i dessa lokaler bli låga eftersom de blir gratis att bygga och ska drivas energisnålt. De har även ett avtal på gång med LKAB om en fjärrvärmesatsning. Köpet av de gamla fjärrvärmeledningarna är därför inte med i avtalet.

•GP2 sätter ett tak för LKABs ansvar och det är 3,74 mdr kronor som ska indexuppräknas vid varje utbetalningstillfälle. Kommunen har förbundit sig att inte kräva mer betalt i efterhand.

•LKAB ska avsätta 350 miljoner kronor på ett spärrkonto som ska förvaltas gemensamt med kommunen för ”oförutsedda utgifter” t ex om de måste sanera fastigheterna och marken som de köpt.

•Det finns inga lösningar för de boende i avtalet. Alla villkor för KBABs hyresgäster ska förhandlas efter valet 2014 med senaste startdatum december 2014.

•Inga detaljplaner inom GP2-området får överlåtas till LKAB innan förhandlingarna om KBABs hyresfastigheter och fjärrvärmen är klara, dvs tidigast 2015. Innan detaljplanerna överlåts måste LKAB ha börjat köpa upp fastigheterna som finns där.

•Bostadsrättsföreningar och villaägare nämns inte i avtalet. Kommunen anser att man inte får förhandla för dem, och de vill heller inte göra det.

•Resten av deformationsområdet ska också göras om till gruvstadsparker.

•Förhandlingarna om nästa etapp ska inledas senast under 2015 och vara klart 2018.

Vad innebär det här?

Knegarkampanjen ser att avtalet kommer att innebära en kick-start för byggandet av stadskärnan. Det är bra! Men i avtalet finns inte några garantier om vare sig bevarad eller höjd standard. LKAB köper sig fri via kontant-ersättning och kommunen tar istället över LKABs ansvar.

Kommunen i sin tur utfärdar inte heller några garantier om bevarad eller höjd standard – även om de har mycket förhoppningar om att de ska få låga hyror i allmännyttan genom att eliminera de egna byggkostnaderna och bromsa energipriserna. Men detta återstår verkligen att se och de boende i Kiruna fortsätter att sväva i ovisshet.

GP2-avtalet i nuvarande skick säkrar inte upp att Utvecklingsplanen kommer att genomföras. Den 2 juni ska kommunfullmäktige ta beslut och Knegarkampanjen vill att GP2-avtalet utvidgas så att standardnivån säkras och den sociala upprustningen som planeras i Utvecklingsplanen blir av.

Vi tänker aktivt driva på för att det ska finnas konkreta och bindande planer med specificerade budgetar och prioriteringsordningar som sätter Kirunaborna framför exploatörer och makthavare. Risken är annars stor att pengarna hamnar på villovägar i affärsuppgörelser, i kommunala budgetförhandlingar eller fryser inne om LKAB hamnar i kris.

Våra och många andra Kirunabors kunskaper ska inte överdrivas, men vår intelligens ska heller inte underskattas. Alltför många löften har brutits från makthavare, politiska partier och LKAB för att vi ska köpa grisen i säcken. Vi måste syna och driva på.

Gör valkampanjen till ett tryck på makthavarna.
Knegarkampanjen kompromissar inte.
Utvecklingsplanen ska genomföras!