Kommunfullmäktige 23 februari

Knegarkampanjens Tommy Hjertberg hade mycket att göra på veckans kommunfullmäktigemöte 23 februari. För det första så var det frågan om att börja förhandla med ett antal byggfirmor och fastighetsbolag om markanvisningar i nya centrum. Bolagen, dvs PEAB, Skanska, NCC, KBAB, LKAB plus någon till, hade lämnat in anbud med skisserade bostadskvarter, hotell, butikslokaler etc. Knegarkampanjen hade redan tidigare föreslagit att kommunen skulle kräva garantier i anbuden för rimliga hyresnivåer men blivit nedröstad. Och mycket riktigt, i anbuden fanns det mest bostadsrätter och kommersiella lokaler inritat. Det var bara KBAB som hade planerade hyreslägenheter i sitt anbud men utan garantier för att nuvarande Kirunabor som tvingas flytta dit ska hållas skadeslösa.

Tommy Hjertberg kritiserade Vänsterpartiet i kommunledningen för att inte ens leva upp till den bostadspolitik som man propagerar för på sin egen nationella hemsida. Där säger man nämligen att man vill prioritera hyreslägenheter i alla nybyggnadsprojekt och att boende som tvingas till högre kostnader vid ombyggnader ska få stort inflytande över renoveringar o dyl.

KF 23 feb

Tommy Hjertberg i talarstolen angående markanvisningar i Nya Kiruna

Tommy Hjertberg ville först att fullmäktige skulle avslå hela ärendet eftersom det inte fanns något skydd för hyresgästerna. När detta avslogs så föreslog han att Hyresgästföreningen och berörda bostadsrättsföreningar ska få vara med vid förhandlingarna med bygg- och fastighetsbolagen. Detta hånades av Vänsterpartiets Niklas Sirén som är vice kommunalråd, trots att det är exakt vad Vänsterpartiet säger sig stå för på sin nationella hemsida. Han påstod att det vore olagligt att ställa krav på byggherrarna och ta in berörda föreningar i förhandlingarna fast det är helt i linje med vad hans eget parti påstår att de vill och kräver. Vanliga knegare ska nog inte fästa så stor vikt vid vad Vänsterpartiet skriver och säger i fortsättningen utan vid vad de gör. Även detta förslag avslogs alltså.

På mötet avhandlades också två motioner från Knegarkampanjen, en om kommunal svenskundervisning för asylsökande och en om förbättrad busstrafik. Kommunledningen (s, v, fi, m, sl) avslog båda förslagen.

Saken är den att väldigt många asylsökande i Kiruna – som vill och skulle kunna arbeta inom kommunen som har personalbrist – idag går sysslolösa eftersom de inte får någon svenskundervisning sedan Migrationsverket slutade bedriva detta. Det skulle vara en win-win-lösning för alla om kommunen kunde bereda dem som vill ut på arbetsmarknaden svenskundervisning och det skulle även vara en konkret åtgärd för att överbrygga den klyfta som finns idag mellan permanent boende och asylsökande. Men det gick såpass långt i debatten att Vänsterpartiets Niklas Sirén påstod att det skulle vare ett dåligt ”incitament” för hela asylprocessen om kommunen löste språkfrågan för några asylsökande i Kiruna. Tommy Hjertbergs omdöme om detta var att kommunledningen är kallhamrade byråkrater.

Angående busstrafiken så var det andra gången som Tommy Hjertberg föreslog en utvidgad busstidtabell för att passa skiftarbetare bättre och med trafik helgkvällar/nätter när folk behöver kunna ta sig hem från krogar och restauranger. Behovet är väldigt påtagligt framförallt för kvinnor och ungdomar men än en gång var svaret att ”vi ser över frågan”. Vänsterpartiet anklagade Tommy Hjertberg för att vilja ta åt sig äran av de förändringar som kommunledningen planerar till nästa avtalsperiod som börjar till sommaren.

Ibland undrar man om de får logiken att gå ihop inför sig själva eller om det bara handlar om att dölja det egna ansvaret för att de uppenbara behoven inte blir tillgodosedda, år efter år. Förra gången som Knegarkampanjen föreslog busstrafik för skiftgående och på helgkvällar så avslogs den med samma motivering, så det är nog tveksamt om kommunledningen kommer att leva upp till sina löften den här gången heller.

Rapport från kommunfullmäktige

Det starkaste intrycket från måndagens kommunfullmäktige var manifestationen till stöd för Emanuel som hotas av deportering. På Knegarkampanjens begäran så lästes stöduttalandet upp i kommunfullmäktige.

Knegarkampanjen ställde två motioner till kommunfullmäktige:

  • Inför kommunal svenskundervisning för asylsökande (Läs den som pdf eller word)
  • Förbättra busstrafiken (Läs den som pdf eller word)

Motionen om busstrafiken handlar om att det borde gå bussar på sena helgkvällar och att tidtabellen ska anpassas så att skiftgående kan åka buss till och från arbetet.

Motionen om svenskundervisning handlar om att kommunen borde se till så att de som är asylsökande i Kiruna får möjlighet att studera svenska redan från första början när de kommer hit. Som det är nu får man rätt till svenskundervisning först när man fått uppehållstillstånd.

Kommunen har brist på arbetskraft och många asylsökande går utan jobb på grund av att de inte kan svenska. Svenskundervisning hade underlättat båda dessa problem.

Fördjupade översiktsplanen

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna stad. Det är ett dokument som anger en översiktlig inriktning för hur staden ska byggas. Det var en ganska självklar fråga eftersom kommunfullmäktige redan beslutat att flytta centrum mot Tuollavaara och de ändringar som gjorts bara är en anpassning till detta, och därför röstade vi för förslaget.

Men som vanligt i valtider så kom debatten att handla om allt annat än sakfrågan. Samma dåliga argument som malts fram och tillbaka i fyra år upprepades och Centern tävlade med kommunledningen om att vara mest hård i sin kritik mot staten.

Sanningen är att detta bara är hyckleri. Staten struntar i Kirunas fördjupade översiktsplan och Sehlbergs eget parti har suttit i regeringen i åtta år utan att göra något. Centern bluffar om sitt eget ansvar och vill skjuta frågan om stadsflytten på framtiden, men vi kräver att staten agerar nu och fonderar medel för att finansiera både en återuppbyggnad och en upprustning av Kiruna.

Utvidga busstrafiken i Kiruna!

Idag 25 februari bevakar Nordnytt frågan om kollektivtrafiken. Knegarkampanjen har drivit frågan sedan valrörelsen.

• Vi är för gratis busstrafik och gick till val på detta

• Vi har lämnat in en motion om att utöka turlistorna till obekväma restider och till kvällar och helgnätter för att underlätta kollektivt resande för skiftarbetare, öka kvinnors rörelsefrihet och förebygga brott.

• Vi vill  öka trycket på kollektiva färdemedel inför bygget att nya Kiruna så att vi får en bra kollektivtrafik där, helst el-driven.

• Socialdemokraterna och vänsterpartiet var emot detta och miljöpartiet angrep vår motion hårt

Kommunfullmäktigerapport november

Kommunfullmäktige i november var ett tvådagarsmöte eftersom det var den årliga budgetdebatten.

När det gäller budgeten så hade vi från Knegarkampanjen inget eget förslag, utan vi yrkade på återremiss av kommunledningens förslag för att samla in personalens uppfattning i frågan. Av handlingarna så framgick att MBL-förhandlingen med de kommunalanställdas fackföreningar hade genomförts på 20 minuter, och några brukare hade som vanligt inte tillfrågats överhuvudtaget. Denna otillräckliga behandling av budgeten visar att vårt krav om att varje kommunanställd ska få 30 timmar per år för att ägna sig åt fackliga frågor borde genomföras.

Personalen inom barnomsorgen och föräldrar hade framfört en oro till oss över att den bemanning som planeras, för att minska barngruppernas storlek, inte skulle räcka. Liknande behov borde inventeras inom hela den kommunala driften.

Borgaroppositionens privatiseringar och jättenedskärningar

Centerpartiet hade ett eget ”budgetförslag” och Moderaterna hade ett annat tillsammans med Folkpartiet.

Att Centerpartiet i Kiruna inte skiljer sig från Centerpartiet i övriga landet så mycket som de vill framställa det som, framgick av deras budgetförslag. Privatiseringar – i Sehlbergs vokabulär kallade ”alternativa driftformer” – kombinerat med nedskärningar – av Sehlberg döpta till ”effektiviseringar” – över 50 miljoner på tre år.

Även Moderaterna och Folkpartiets budget följde samma tema. Många miljoner i nedskärningar, kombinerat med privatiseringar i dess värsta form med så kallad ”fri utmaningsrätt” som innebär att privata företag får lägga bud på varje enskilt uppdrag i den kommunala verksamheten och att uppdraget alltid måste gå till lägstbjudande. Med andra ord fritt fram för vårdbolag och friskolekoncerner att konkurrera genom försämrade villkor för personal och brukare.

Utöver budgeten var det också några andra viktiga frågor som behandlades:

• Utvecklingsplanen för Kiruna C. Knegarkampanjen röstade ja samtidigt som vi menade att behovet av ett stadsråd för stadsflytten – där föreningar och Kirunabor får direktinsyn och makt att påverka –  bara blir allt större. Risken är uppenbar att stadsplaneringen nu hamnar hos ett expertvälde långt från de behov som Kirunaborna har.

Under debatten om utvecklingsplanen pekade vi också på Alliansregeringens totala brist på ansvarstagande för Kiruna stadsflytt och det var mycket intressant att följa de lokala Allianspartierna (c), (m) och (kd) springa ikapp till talarstolen för att bedyra sitt avståndstagande till regeringen och för att dra listor på vad de sagt till ”sina” ministrar minsann.

När vi då utmanade dem att ta ansvar och faktiskt lämna Alliansen så lovade Gunnar Sehlberg återigen att han ska göra det. En annan gång. Det är andra gången inom loppet av ett år som Gunnar Sehlberg lovar att lämna sitt eget parti utan att göra det. Han sprider en illusion om att han är i opposition till Alliansen utan att göra någonting. Detta är bara lokalt röstfiske för att försöka komma åt kommunalrådsposten. Utanför Annie Lööfs kassavalv skulle han stå sig slätt.

sehlberg i kommunhuset

Sehlberg spelar dubbelt

 

 

 

 

 

 

• Frågan om kommunens deltagande i Flexibla Bostäder. Här röstade Knegarkampanjen ja med motiveringen att vi vill få till stånd bostadsbyggande så snabbt som möjligt för att lindra bostadsbristen. Även om vi inte är nöjda med den här lösningen så kan vi inte försätta de som saknar bostad i en utpressningssituation.

I debatten betonade vi samtidigt att vi inte tycker att LKAB, staten och kommunen därmed har tagit sitt ansvar för bostadssituationen. Vi anser fortfarande att den enda hållbara lösningen på problemet är att gruvnäringens vinster fonderas och används för att finansiera bland annat bostadsbyggande. Flexibla Bostäder är en finansiell konstruktion där kommunen och LKAB står som säkerhet för lån för att bygga bostäder, istället för att använda pengar som redan finns hos LKAB. Det kommer innebära att hyresgästerna får betala dessa lån genom sina hyror.

• Vår motion om att utöka busstrafiken till helgnätter samt obekväma arbetstider för att arbetare som går skiftgång på LKAB ska kunna åka buss behandlades. Kommunledningen sade nej till motionen med motiveringen att man ville ta ett helhetsgrepp kring frågan om kollektivtrafiken.

Diskussionen om bussar på obekväma arbetstider var minst sagt smutsig. Även ”arbetarpartierna” (s) och (v) visade på ett förakt för vanliga arbetare genom sitt resonemang om att LKAB-arbetarna borde betala en utvidgad busstrafik själva eftersom LKAB en gång i tiden hade busstrafik i egen regi. Som om arbetarna skulle kunna köpa biljetter till bussturer som ingen kör.

Värst var Miljöpartiets representant som gick rakt emot sitt eget partis slagord om att ”fördubbla kollektivtrafiken och minska bilismen” och menade att vi var en ”överhetskampanj” eftersom vi föreslår att kommunen ska ta ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik och förbättra de befintliga busstidtabellerna så att de blir tillgängliga för fler LKAB-arbetare. Han hävdade till och med att det var fackets uppgift att ordna fram busstrafik om det nu var så viktigt. Hans enda intresse visade sig vara att skydda kommunkassan. Snacka om överhetskampanj. Vilket hyckleri!

mp_kiruna

(mp) Kiruna

Frågan om busstrafik på helgnätter vågade inte kommunledningen ta tag i eftersom det där var så tydligt hur de sviker sina vallöften om att kämpa för jämställdhet och kvinnofrid, och hur mycket deras olika styrdokument för att skapa jämställdhet och trygghet i stadsmiljön bara är kommunala hyllvärmare. Men om de ska kunna fortsätta marknadsföra sig som ”feministiska” i nästa val så får man väl hoppas att de löser den här frågan i sitt ”helhetsgrepp”. Fakta är dock att de röstade ned vår motion om att utöka trafiken till helgnätter för att öka tryggheten och förebygga våld, särskilt mot kvinnor.