Knegaren går på festival

Nu stundas det festivaltider och Knegaren 4 hittar du på och utanför festivalområdet hos våra ambulerande försäljare. Här finns en specialbevakning av sjukvårdsfrågan och de omtalade LKAB-pengarna, en krönika från kommunfullmäktige av knegarledamoten Tommy Hjertberg, rapporter från viktiga internationella händelser och en uppmaning till Nödkonferens!

Har den tagit slut så laddar du ned den här.

Grekland behöver en anti-trojka regering

Grekland behöver en anti-trojka regering  

Återinförande av drachmer är ingen utväg för Grekland

SYRIZA kan få nyckeln i sin hand i valet 17 juni

SYRIZA måste ta det ansvar för arbetarrörelsen som förväntas av dem, och bilda en regering mot trojkan som kräver betalningsuppskov, en devalverad enhetsvaluta för hela EU-området, inhemsk banksammanslagning, och som genomdriver samhällsupprustning genom anställning av alla arbetslösa.

Grekland befinner sig i en pågående statsbankrutt och samhällskollaps. Här ser vi det mest extrema uttrycket för totalkrisen i hela EU. De åtgärder som genomdrivs av EU-kommissionen, ECB och IMF (tillsammans bildar de ”trojkan”) står på dagordningen i hela Europa i varierande grad. Om samhällsförfallet kan hejdas i Grekland och en ny ordning genomdrivas, baserad på arbetares och maktlösas villkor, sätts goda exempel för resten av Europas knegare. Om inte, hotas vi alla av angreppen på rättigheter och levnadsstandard.

Det är uppstickarna SYRIZA som nu kan få nyckeln i sin hand för att bilda en anti-trojka regering. De ligger högt i opinionsmätningarna inför valet och verkar kunna bli betydligt större än arbetarrörelsens andra partier. SYRIZA måste då ta det ansvar som läggs på dem och bilda regering tillsammans med socialdemokratiska PASOK (utan Papandreou-klicken), kommunistiska KKE och Vänsterdemokraterna för att köra ut trojkan.

Situationen i Grekland står och väger och högerns mot-revolution är inte långt borta. Om SYRIZA väljer att hålla tillbaka kraften hos befolkningsmassorna istället för att mobilisera hela samhället för att köra ut trojkan och deras politiska ekonomi, riskerar man att släppa lös dessa mordiska krafter. Redan nu pratar högern om behovet av ”starka ledare”, ”en järnhand” som skapar ordning. Vad det betyder känner vi till allt för väl: 1900-talets militärdiktaturer och fascistiska regimer grep makten just med sådana motiv.

Om SYRIZA menar allvar med sin valplattform krävs

  • Bildandet av en arbetarpartiernas koalitionsregering som kör ut trojkan från grekisk politik och ekonomi
  • Att denna regering kräver ettårigt betalningsuppskov på statsskulden till att börja med
  • Att denna regering driver kravet på en ny enhetsvaluta för hela EU som devalveras till de sämst ställda EU-ländernas villkor
  • Att denna regering sätter stopp för alla betalningar till inhemska banker tills en banksammanslagning genomförts. Därifrån kan krediter riktas om till landets industrier, allmännytta och sociala tjänsteverksamheter, istället för att blåsa upp brottsliga finansinstitut och banker
  • Att denna regering höjer minimilönerna till 1500 euro/månad, inför frivillig pensionsålder vid 55 och anställer alla arbetslösa i en vakanspol för social upprustning och nyindustrialisering, med start i en uppgradering av infrastrukturen och av kollektiva vägnät, fram tills dess att pengarna från betalningsuppskovet tar slut

Dessa åtgärder skulle innebära ett ekonomiskt undantagstillstånd för Grekland och ett nödrop till resten av EU.

Ny enhetsvaluta krävs

Genom ett sådant undantagstillstånd och samtidig upporganisering av arbetarorganisationer, gamla och nybildade, kan grunden läggas till en ny produktionsordning baserad på arbetslagen. En produktionsordning baserad på arbetslagen (inte på stater eller bolag som båda är integrerade i finansmarknaderna) är i sin tur det enda som kan hejda plundringståget från internationella banker och finansinstitut, som sker med trojkans hjälpande hand, och det enda som kan sätta igång produktionsapparaten igen för investeringar och social upprustning. Detta alternativ är hundrafalt mer realistiskt än en återgång till den gamla valutan drachmer, som skulle innebära isolering och självsvält för den nedkörda grekiska ekonomin, istället för en offensiv mot tillväxt och socialisering.

Återinförd drachmer och
isolering innebär självsvält

Många arbetare och maktlösa kommer att lägga en röst med stora reservationer på SYRIZA i valet 17 juni. Behovet av en anti-trojka regering känns inpå bara huden för flertalet. SYRIZAs egen plattform stakar visserligen inte ut en konsekvent väg för att realisera den, och SYRIZA har inte heller insett behovet av ett all-europeiskt nödrop för en devalverad enhetsvaluta som ersätter den skulduppblåsta euron. Ändå tyder mycket på att SYRIZA kommer att få ta ansvaret efter valet.

Det som då krävs är en politik både för att mobilisera alla landets arbetslag/arbetslösa till självorganiserade sammanslutningar mot trojka-politiken, och samtidigt utropa ekonomiskt undantagstillstånd. Samhällskollapsen och valet i Grekland är en angelägenhet för knegare över hela EU. Alla våra regeringar är utskott på EU-kommissionens, ECBs och IMFs styre. Därför skulle Knegarkampanjen, om vi hade rösträtt i det grekiska valet den 17 juni, lägga en lika reserverad röst på SYRIZA och vi skulle rikta våra krav på en anti-trojka regering till dem och göra allt för att bidra till den upporganisering av arbetslagen som krävs för att lägga grunden till en ny produktionsordning.

(s) och (v) kör över facken i Kiruna Kommun

Publicerat i NSD 20 juni:

11 juni tillsatte kommunstyrelsen i Kiruna en ny förvaltningschef för skolorna och förskolorna. Den här personen kommer att vara alla rektorers och förskolechefers chef och ansvarig för att åtgärda alla problem som finns i skolan och lärarflykten.

Lärarnas fackliga organisationer hade sagt nej i de fackliga förhandlingarna och ville ha en annan person. På kommunstyrelsens möte fick Knegarkampanjen inga svar på sina frågor om varför man kör över facken. Borgaroppositionen var för dåligt informerad för att överhuvudtaget delta i beslutet.

Kör över facken!

(s) och (v)-ledningen för kommunen är alltså beredd att anställa en förvaltningschef som inte har personalens stöd och borgaroppositionen tvår sina händer.  Alla etablerad partier i kommunen från (v) till (m) bekänner därmed färg som djupt oansvariga inför elever, föräldrar och lärare. (s) och (v) bevisar dessutom att deras floskler om att öka personalinflytandet och riva hierarkier bara är fraser.

Kör över facken!

Man måste också fråga sig varför det är sådant hysch-hysch kring kommunala chefstillsättningar. Kommunen drivs av allmänna medel, leds av förtroendevalda politiker och har till uppgift att leverera samhällsviktiga tjänster tillgängliga för alla. Det är brukarna som i slutändan är personalens uppdragsgivare.

I kommunen finns all orsak att släppa in de anställda, och mobilisera arbetslagen som är de verkligt sakkunniga när det gäller vilka behov som finns i verksamheten och hos brukarna. Det är facken och arbetslagen som borde ha veto vid omorganisationer och chefstillsättningar om man inte blir överens, och inte kommunledningen.

Annika Blomberg, insynspolitiker Kiruna Kommunstyrelse

Järnväg till Kaunisvaara begravd i hemlig grupp?

90-tonnare kommer att trafikera byarna dygnet runt i åratal

Publicerad i NSD 11 juni:

I januari nästa år börjar malmtransporterna från Kaunisvaara till Svappavara. Vittangi och Masugnsbyn kommer att utsättas för lastbilstrafik i 90-tonsklassen dygnet runt.

På senaste mötet med Kommunstyrelsen i Kiruna besvarade kommunledningen frågor om vad de gör för att få till stånd en järnväg istället. Svaret var att de framfört behovet av en järnväg i remissvar och i Malmfältsgruppen.

Malmfältsgruppen är en sammanträdesklubb mellan regeringen, LKAB, länsstyrelsen, statliga myndigheter plus kommunerna i Gällivare och Kiruna. Den ska följa och effektivisera arbetet med samhällsomvandlingarna som följer av gruvdriften. Den har funnits i sju år. Alliansregeringens näringsminister Annie Lööf (c) är ordförande.

Det finns inga synliga resultat av Malmfältsgruppens möten, tvärtom, och man kan inte ens få reda på hur förtroendevalda politiker agerar där. Mötena protokollförs inte. Vi kan alltså inte få veta hur kommunen har tagit upp frågan om järnvägen eller vilken kraft man satt bakom orden. På Trafikverket berättar man att det inte finns något tryck vare sig från kommunerna eller från staten för att bygga järnvägen.

Risken är uppenbar att de boende utmed E45 och väg 395 får leva med lastbilstrafiken medan de ansvarig sitter i hemliga möten. Det som behövs är istället en kraftfull opposition från arbetarrörelsen för en investeringsplan för hela Malmfälten.

Annika Blomberg, insynspolitiker för Knegarkampanjen, Kiruna Kommunstyrelse

Knegarkampanjen och facken

Knegarkampanjen vill att fackföreningsrörelsen ger sig ut i den politiska maktkampen som en arbetar-oppositionell kraft. Den fackligt-politiska samverkan som finns mellan LO och Socialdemokraterna har bundit upp facken till EU-regelverket och gjort den fackliga oppositionen mot Alliansen ofarlig för de verkliga makthavarna. För att förändra politikens villkor och höja arbetarrösterna krävs istället en partioberoende facklig-politisk opposition.

Fackföreningsrörelsen är det svenska samhällets största och starkaste organisation, sett till antalet medlemmar och att den samlar människor i förvärvsarbetet. Ingen annan organisation – inte ens staten och jättebolagen – har en sådan vidd och sådant djup i förankringen. Facken skulle kunna bli en mäktig och oppositionell pådrivare i maktkampen, på medlemmarnas villkor. Det gäller särskilt LO-facken, där de tyngsta, mest slitande och lågavlönade medlemsgrupperna är organiserade.

Knegarkampanjen vill inspirera till att:

FACKEN ska motivera till medlemsaktivitet, både genom att göra förtroendeposter direkt avsättbara och genom att sprida förtroendeuppdrag till avsevärt flera i direkta arbetslag

FACKEN ska inte ha heltidsanställda funktionärer som har högre lön/ersättning än vad medlemsavtalen ger

FACKEN ska inte underteckna kollektivavtal utan att det beviljas av medlemsmöten

FACKEN ska motivera till styrelser och utskott där kvinnor, ungdomar och invandrare har en självklar plats

FACKEN ska ta strid för att strejkvapnet läggs i händerna på arbetslag och förtroendevalda nära medlemmarna, så att det faktiskt kan användas effektivt när det behövs

FACKEN ska använda förenings-, demonstrations- och publikationsrätten för att bekämpa fåtalsvälde, korruption och rovdrift

FACKEN ska bygga motkraft till borgerlig politik, oavsett om den verkställs av makthavare som företräder bolag eller byråkratiska särintressen

FACKEN ska börja inspektera och inventera driften på arbetsplatserna, för att binda vinster och andra obundna medel till investeringar i de anställda och till förmån för samhällsbygget runt omkring (vården, skolorna, omsorgen, rekreationen och bostadsområdena)