Handlingsförlamning och toppstyre samtidigt

6 februari presenterades en revisionsrapport om stadsomvandlingen som gjorts av revisionsfirman PwC.
Där framgår svart på vitt kommunens handlingsförlamning och ansvarslöshet. Detfinns tex inte ”några
särskilda, konkretiserade mål eller handlingsplaner specifikt kopplade till stadsomvandlingen”. Det finns
inte heller ett enda kommunalt planerat bostadsprojekt utan man hoppas att privata byggföretag ska ordna
fram bostäderna.

De som driver hela processen är en klick tjänstemän från kommunen och LKAB som bara rapporterar till
kommunstyrelsens presidium. Enligt granskningen sker ingen ”regelmässig rapportering till kommunfullmäktige
om stadsomvandlingsprocessens fortskridande”. Det betyder att den folkvalda politiska
församlingen hålls utanför.

LKAB är djupt involverade och ska finansiera bland annat den särskilda tjänstemannagruppen, men det
finns inga skriftliga avtal mellan kommunen och LKAB, förutom om ”gruvstadsparken”. I övrigt förlitar man
sig på muntliga löften om att LKAB tänker betala. Man litar uppenbarligen mycket på LKAB.

Bryt toppstyret och öka personalinflytandet

Motion till Kiruna Kommunfullmäktige 20 februari 2012
Ge kommunanställda en rimlig chans att påverka sin arbetssituation. 30 timmar facklig tid per år och anställd! Ge timvikarier riktiga anställningar med schema och grundarbetslag att utgå ifrån.

Kommunens anställda i Kiruna har, precis som i resten av landet, en arbetssituation som präglas av underbemanning, stort ansvar och små möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras. Många gånger upplever kommunanställda att de inte kan ge brukarna det de har rätt till, och att de talar för döva öron när de påtalar detta.

Bilden förstärks av de brukarenkäter som gjorts som visar att Kiruna Kommun har låg kvalitet jämfört med grannkommunerna trots att man inte har sämre ekonomi eller resurstilldelning.

Knegarkampanjen vill rusta och stärka arbetslagen i kommunen så att de får en verklig chans att organisera sig kring verksamhetens behov och sin egen arbetssituation. I kommunens budget för 2012 har resurser avsatts för att öka kommunanställdas inflytande.

Dessa pengar kan användas för att stärka arbetsplatsorganiseringen och de fackliga organisationerna genom att ge alla anställda som inte har arbetsledande funktion 30 timmar facklig tid per år som kan användas för arbetslagsmöten, facklig information, förberedande av förhandlingar etc.

Även vikarier måste omfattas av denna rättighet. De har samma rätt till inflytande som ordinarie personal och ska inte hållas utanför arbetslagens diskussioner. Därför måste timvikarier ges ordentliga anställningar med schema och grundarbetslag att utgå ifrån.

Knegarkampanjen föreslår:

· Att kommunens anställda som inte har arbetsledande funktioner tilldelas 30 timmar facklig tid per år
· Att timvikarier ges fasta eller tidsbegränsade anställningar med schema och grundarbetslag att utgå ifrån

Tommy Hjertberg, ledamot i kommunfullmäktige

Varning för sosse-vänstern!

 

Även om motsättningarna i sak- och sk hjärtfrågor inte framträtt så tydligt, under loppet av partiledarstriden inom SAP, verkar det tydligt att partihögern för stunden vunnit en seger: svensk trupp i anfallskrig, svensk underdånig medverkan i EU:s finanspakt (som via en omväg för landet närmare euro-anslutning), allmännyttig verksamhet med vinster som riktmärke, någon slags förlängning av livsarbetstiden och sänkta ungdomslöner är några frågor som den nya SAP-ledningen samlar sig kring. Det har talats om ett motstånd från en vänsterflygel, men från det hållet har man inte deklarerat var skiljelinjen egentligen går. Om denna seger blir tillfällig eller varaktig, avgörs nog inte inom SAP, i varje fall inte av dess mest ledande skikt.

Det finns åtminstone tre skäl bakom det: (1) Partiet har sedan 1982 avlägsnat sig för långt från sin traditionella huvudlinje, att pressa fram reformer på kapitalägarnas bekostnad och binda arbetsgivarna till ett ömsesidigt samarbete, så att de inte längre minns den. Denna gamla huvudlinje lever inte alls inom den partiaktiva kadern. Den är död och begraven. (2) Partiet domineras inte längre av företrädare från intresseorganisationerna, särskilt fackföreningarna. I stället har makthavare i stat, kommuner och myndighetsapparaten tagit över: byråkratiseringen är så total, att representanter från intresseorganisationerna står inför ett karriäristiskt envälde av pampar. (3) Partiet har i takt med detta förborgerligande, tappat synen, hörseln och luktsinnet med avseende på de maktlösa låginkomsttagarnas verkliga läge: levnadsstandarden, sociala välfärden, pensionsvillkoren, arbetsmarknadsvillkoren, ungdomsarbetslösheten, EU och landets sk försvarsmakt som insatsstyrkor i främmande land och för bättre utdelning av bolagskontrakt.

Det som nu hänt är ytterligare en gradförändring, dvs att ”fackets man” Löfven plockas in för att SAP ska borda Reinfeldts föregivna ”arbetarparti” på den redan inslagna kursen av mer åt medelklassen i storstäderna. För det behövs…ännu mer medelklasspolitik, sägs det. Men när graderna närmar sig fryspunkten, kan något nytt och plötsligt inträffa. Ty, Reinfeldt har inget annat i kikaren än att haka på EU-juntans målsättningar om att till vilket pris som helst ge kapitalet konstgjord andning. Men när ”moderniserade” SAP börjar komma i närheten av att preja regeringspolitiken, så kommer de att finna att alla de ekonomiska ställningar redan är frysta: av omregleringar, av EU-direktiv och av krisbildningen inom svensk industri  och inom landets allmännytta.

I och med det skulle skiljelinjerna inom SAP kunna förvandlas till en intern fryspunkt: missnöjet från mer vänstervridna krafter spränger fram en islossning och partiets spricka blir till en splittring. Då kommer den tredje gradförändringen in i bilden, Sjöstedts V-parti, som också kännetecknas av 1-2-3 här ovan. Sjöstedt vill mjölka fram fler delreformer, ja, men i grund och botten lotsar han sitt parti under EU-disciplinär flagg. Men det skulle räcka för den (s)-märkta partivänstern.

Uppslaget som partihjärnan Lönnroth förespråkade för några år sedan, om ett bredare reformparti på vänsterkanten (”Vägval vänster”), kan bli det lösningsmedel som länkar SAP:s partivänster och V-partiet till en fusion, precis som i Tyskland.  

Landet Sverige skulle då få SAP och VPS (Vänsterpartiet – socialdemokraterna). Processen kan anta helt andra former. Men två saker kan vi vara säkra på: SAP låter sig inte hejdas i sin högervridning och varken sosse-vänstern eller V kommer bryta trenden genom att vända sig till arbetslagen och arbetslösa med frågan – vilka frågor ska vi ställa i centrum och vems villkor ska vi utgå från, kapitalägarnas och byråkraternas eller maktlösa låginkomsttagare?  

SAP och V har båda två vant arbetarrörelsens fotfolk med just den tågordningen: ni är röstboskap; vi tävlar om era röster genom att lova runt och hålla tunt. Det blir ingen ändring på det, förrän det blir resultat och kraft underifrån. Fram för flera knegarkampanjer i landets kommuner, lokala fackföreningar och socialdemokratiska föreningar på arbetsplatser och förortsmiljöer!  

Bodil Andersson, Luleå

 

Järnvägsstation blir vändhållplats fram till 2014

På senaste översiktsplanegruppen förtydligade kommunens projektgrupp att det ”bara” är södergående järnväg som ska rivas 2012, inte stationshuset som tidigare sagts. Stationshuset blir kvar som en vändhållplats fram till 2014 och järnvägen dras om. Det är inte klart var den nya stationen ska ligga.

ÖPPET KNEGARMÖTE ONSDAG

Vi diskuterar:
-Knegarnas Kiruna-vision, vägen till 30 000 invånare i en levande stad 2030
-Revisorernas avslöjande rapport om kommunens hantering av stadsomvandlingen
-Fullmäktigemöte 20/2 med bl a
• årsredovisning från Kiruna Bostäder
• riktlinjer för kommunen 2013-15
• riv hierarkierna på de kommunala arbetsplatserna

Klockan 18-20.30 på Adolf Hedinsvägen 35. Vi bjuder på kaffe och framtidstro!

Kiruna-visionen växer fram

På Knegarkampanjens öppna onsdagsmöten växer det nu fram en diskussion om vilka konkreta målsättningar som måste ställas upp för det framtida och socialt upprustade Kiruna. Vi vill bli en kommun med 30 000 invånare, med god tillgång till billiga bostäder, kultur- och idrottsanläggningar, tättrafikerad gratis eldriven kollektivtrafik, nära till högkvalitativ samhällsservice och vård, med makt och inflytande för vanliga arbetande människor.

Hindren som måste forceras är både olika regelverk och ekonomiska intressen och det krävs en rejäl ommöblering och maktförskjutning till knegarnas fördel i politiken för att flytta på dessa. Eftersom det brådskar behövs ett ”stadsråd” som tar ansvaret. På de öppna onsdagsmötena diskutera vi hur ”stadsrådet” kan bli verklighet och dess uppgifter.

Att ett sådant råd måste bildas står helt klart när man läser revisionsbyrån PwC:s rapport 6 februari till Kommunstyrelsen om hur Kiruna kommuna sköter ”stadsomvandlingen”. Där står det svart på vitt att ”I övrigt (förutom visionsdokument och kartor) finns inga särskilda, konkretiserade mål eller handlingsplaner specifikt kopplade till stadsomvandlingen”. De konstaterar också att i stort sett alla företroendevalda politiker hålls utanför processen eftersom ”Någon regelmässig rapportering till fullmäktige avseende stadsomvandlingsprocessens fortskridande sker inte”.

Väl mött på onsdag 18-19.30 då vi diskuterar visionen för det framtida Kiruna, ”stadsrådet” och revisiorernas sågning av Kiruna Kommun.

Syrien står naket när arbetarrörelsen svassar för stormakterna


Sex månader efter anfallskrigets seger över Khaddafi-regimen, och nio månader in på stridigheterna som pekar vidare mot inbördeskrig i Syrien, ställer sig den svenska arbetarrörelsen, tillsammans med sina svansar från den allmännare vänstern, återigen inkonsekvent och ansvarslös.
Utrikesminister Carl Bildt däremot meddelar världen, i lördagens morgon-TV, att ”vi, det internationella samfundet” förbereder en stor konferens om Syrien och kommer att ta frågan till FN:s generalförsamling. Arbetarrörelsens avsaknad av en självständig internationell solidaritetspolitik gör att Alliansregeringen och EU kan framstå som handlingskraftiga.

Men. Vad åstadkommer ”det internationella samfundet”? Av ”revolutionen” i Libyen blev det ett fullskaligt makttomrum, där den självutsedda regeringen inte har vare sig en fungerande myndighetsmakt eller ordningsmakt. Uppemot hundratals miliser strider mot varann i den fullständiga anarki som föddes fram av den (s) och (v)-uppbackade NATO-insatsen, med svenska JAS-flygplan insatta i centrala spaningsfunktioner. I Syrien har enligt FN-uppgifter uppemot 6 000 människor dödats av Assad-regimen. Men, bortsett från Juholts militaristiska uttalande i försomras, så ställer sig den svenska arbetarrörelsen avvaktande i förhållande till Syrien trots att kampen inte bara inräknar ”Syriens Fria Armé” utan också arbetarstrejker och studentprotester.

Detta visar två saker:

(1) Det är när NATO och västbaserade imperialiststater väljer ”intervention”, som också arbetarrörelsen och ”vänstern” sluter upp. I avsaknad av en självständig internationell politik springer man imperialistmakternas ärenden.
(2) Det är när stormakter pressar dessa regimer och/eller anfaller dem, som den stora våldsutgjutelsen sätter igång. Trots det groteska våldet från såväl Assad som Khadaffi och Saddam Hussein mot befolkningarna, så måste man påminna sig om hur våldet eskalerade efter stormaktsintervention och -ockupation. I fallet Syrien är det dessutom så att en NATO-intervention, eventuellt via ombud från Arabförbundet eller Gulfstaterna, riskerar att dra in såväl Ryssland som Iran som krigförande parter och ett storkrig alternativt ett socialt inbördeskrig kan bli ett faktum i hela regionen.

En upporganiserad, självständig och internationell arbetarrörelse med en egen internationell politik för solidaritet skulle ha kunnat göra verklig skillnad för de kämpande i Syrien, liksom i Libyen. Det samma gäller Egypten. En internationell handlingslinje för att tillföra arbetare och studenter livsmedel och vapen, hade möjliggjort att de kunnat staka ut en mer långsiktig befrielsestrategi: oberoende av stormakter i mönstringsfasen och även efter en eventuell makterövring.

Men tyvärr: det fanns inget och det finns fortfarande inget aktivt och riktat solidaritetsarbete från de befintliga arbetarpartierna och fackföreningarna. Det finns inte ens en ansats. Därför ställs den syriska oppositionen idag naken och beroende av framtida segrare i striden, Assad eller Arabförbundet/EU/USA/Israel. Svensk arbetarrörelse tiger, i väntan på klarsignaler från EU-NATO….